Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”)

Onze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 augustus 2022.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat U Onze Dienst gebruikt.

Interpretatie en Definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben de betekenis die hierin is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze Voorwaarden:

 • Aanbod” betekent het aanbod dat door Whispp is gedaan voor het leveren van de Diensten op basis van een betaald abonnementsmodel zoals uiteengezet op https://dev.whispp.com/ dat een juridisch bindend Abonnement wordt als U het accepteert, onderhevig aan de Algemene Voorwaarden.
 • Abonnement” betekent de contractuele relatie die tussen U en Whispp is ontstaan na Uw aanvaarding van het Aanbod.
 • Account” betekent een uniek account dat voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot Onze Dienst of delen van Onze Dienst.
 • Algemene Voorwaarden” (ook wel “Voorwaarden” genoemd) betekenen deze Algemene Voorwaarden die samen met het Aanbod de volledige overeenkomst tussen U en Whispp vormt met betrekking tot het gebruik van de Dienst.
 • Apparaat” betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een personal computer, een smartphone of een digitale tablet.
 • Applicatie” betekent het softwareprogramma genaamd Whispp dat nodig is om gebruik te maken van de Diensten, geleverd door Whispp en gedownload door U op een Apparaat via de Applicatie Store of via de Website.
 • Applicatie Store” betekent de digitale distributieservice die wordt beheerd en ontwikkeld door Apple Inc. (Apple App Store) waarin de Applicatie is gedownload.
 • Dienst” of “Diensten” betekent de geavanceerde slimme audiotechnologie die door Whispp is ontwikkeld om de verstaanbaarheid van Uw spraak op Uw Apparaat digitaal te verbeteren via de Applicatie, aan U geleverd door Whispp op basis van een Abonnement, zoals verder hierin beschreven, onderhevig aan de Algemene Voorwaarden.
 • Feedback” betekent feedback, innovaties of suggesties die door U met Ons zijn gedeeld, met betrekking tot de kenmerken, prestaties of functies van Onze Dienst.
 • Gelieerde onderneming” betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij “controle” het bezit betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn te stemmen voor de verkiezing van bestuurders.
 • Hardware” betekent apparatuur aan u geleverd als onderdeel van een Aanbod.
 • Website” verwijst naar de Whispp- website, toegankelijk via https://dev.whispp.com/
 • Whispp” (in deze Voorwaarden “Whispp”, “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd) verwijst naar Whispp BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met statutaire zetel en hoofdvestiging aan Langegracht 70, 2312 NV, Leiden, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ( KvK ) onder 78082056.
 • U” of “Uw” betekent de persoon die toegang heeft tot en/of gebruikmaakt van de Dienst, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Dienst, zoals van toepassing.

Toepasselijkheid

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Applicatie en deze Dienst. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Whispp BV en de Abonnementsovereenkomst die tussen U en Whispp loopt. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven Uw rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van de Applicaties en de Dienst.

Uw toegang tot en/of gebruik van de Applicatie en deze Dienst is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot en/of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de Dienst, stemt U ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als U het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, heeft U geen toegang tot de Dienst. Door de Applicatie uit de Applicatie Store te downloaden, gaat U bovendien akkoord met de toepasselijke voorwaarden van de licentie van de Applicatie Store die U zullen binden.

Deze Voorwaarden worden elektronisch verstrekt, op zodanige wijze dat U de Voorwaarden eenvoudig kunt bewaren op een vaste gegevensdrager.

Uw toegang tot en/of gebruik van de Dienst is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van Whispp zoals gepubliceerd op https://dev.whispp.com/privacy . Ons privacybeleid beschrijft Ons beleid en Onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw persoonsgegevens wanneer U de Applicatie of de Website gebruikt en vertelt U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt. Lees Ons privacybeleid zorgvuldig door voordat U Onze Dienst gebruikt.

Accounts

Wanneer U een Account bij Ons aanmaakt, moet U Ons te allen tijde informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. Als U dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van Uw Account op Onze Dienst.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat U gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of acties onder Uw Account.

U stemt ermee in om Uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra U zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van Uw Account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken, een gebruikersnaam die niet legaal beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk die onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan zonder de juiste toestemming, of een naam die anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen is.

Het Aanbod en de contractuele relatie

Indien een Aanbod van Whispp een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de Aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om U in staat te stellen een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke fouten of vergissingen in het Aanbod binden Whispp niet.

Elk Aanbod bevat informatie die voor U duidelijk maakt welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden voor U.

Een Aanbod kan de levering van Hardware omvatten. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de aankoop (indien van toepassing), levering en het gebruik van dergelijke Hardware onderworpen is aan afzonderlijke leverings- en garantievoorwaarden van de leverancier van de Hardware. Whispp zal U geen assistentie of service verlenen met betrekking tot Hardware. Verder begrijpt U en gaat U ermee akkoord dat Whispp in geen geval aansprakelijk is jegens U of een derde partij voor welke schade dan ook die voortvloeit uit (het gebruik van) dergelijke Hardware.

Whispp biedt geen enkele garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op de Website en in de Applicatie worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. Dergelijke informatie en materialen kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten en Whispp sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover toegestaan door de wet.

Dienst

Whispp stelt de Applicatie aan U ter beschikking. De Applicatie is nodig opdat U gebruik kunt maken van de Diensten. Om de Applicatie en de Diensten te gebruiken, heeft U een breedbandinternetverbinding nodig (wifi, ethernet of mobiele datacommunicatie). Voor het gebruik van een breedband internetaansluiting kunnen extra kosten in rekening worden gebracht door een internetserviceprovider of telecommunicatieprovider.

Whispp kan van tijd tot tijd updates voor de Applicatie leveren of de Diensten op elk moment wijzigen. Mogelijk moet U de Applicatie bijwerken om de Applicatie en de Diensten te kunnen blijven gebruiken.

De Diensten omvatten uitdrukkelijk geen ondersteuning voor het bellen van noodnummers (zoals: 112, 911 of andere hulpdiensten). De Diensten omvatten ondersteuning voor het bellen van premium- en/of servicenummers die onderhevig zijn aan de Voorwaarden van het Aanbod.

U zult de Applicatie en de Diensten gebruiken in overeenstemming met de wetten van Nederland en de wetten van het land waar U zich bevindt. U bent onder geen enkele voorwaarde bevoegd om:

 • een spider, virus, worm, Trojan horse, ‘time bomb of andere codes of instructies gebruiken die zijn ontworpen om de Applicatie of de Diensten te vervormen, verwijderen, beschadigen, emuleren of decompileren; en/of
 • de beschikbaarheid van de Applicatie of de Diensten beïnvloeden of proberen te beïnvloeden.

Prijzen

De standaardtarieven voor de Diensten als onderdeel van het Aanbod staan vermeld op de Website en in de Applicatie. Deze standaardtarieven zijn van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De standaardtarieven zijn inclusief btw, indien van toepassing.

Whispp kan de standaardtarieven voor de Diensten op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan U door een dergelijke wijziging te publiceren op de Website en in de Applicatie. De nieuwe standaardtarieven gaan in nadat de nieuwe standaardtarieven zijn gepubliceerd.

Whispp brengt een toeslag in rekening voor premium- en/of servicenummers en/of internationale gesprekken zoals gespecificeerd in het Aanbod. De toepasselijke toeslagen staan vermeld op de Website. De duur van een gesprek wordt vastgesteld in stappen van 10 seconden en fracties daarvan worden naar boven afgerond, naar de volgende stap van 10 seconden.

Herroepingsrecht

U, wiens handelingen niet worden verricht voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een vak, beroep of bedrijf, heeft het recht de overeenkomst met Whispp zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen na de dag waarop het Abbonement met Whispp tot stand is gekomen. Het herroepingsrecht staat U niet meer ter beschikking na levering van de Diensten door Whispp .

Als U gebruik wilt maken van Uw herroepingsrecht, meldt U dit binnen de termijn van veertien (14) dagen na de dag waarop het Abonnement tot stand is gekomen, door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht (door middel van een een e-mail naar support@Whispp.com met de volgende gegevens: “startdatum van de abonnementsovereenkomst”, “gebruikte betaalmethode”, “mobiel nummer / Account-ID” en “naam en adres”).

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij U.

Indien U gebruik maakt van uw herroepingsrecht, bent U aan Whispp een geldsom verschuldigd die gelijk is aan dat deel van het Abonnement dat Whispp op het moment van herroeping is nagekomen, in vergelijking met de volledige nakoming van het Abonnement .

Herhaalde verzoeken om terugbetaling van dezelfde gebruiker worden geweigerd.

Whispp vergoedt U binnen veertien (14) dagen na de dag waarop U de herroeping heeft gemeld met alle betalingen. Voor elke terugbetaling zal Whispp dezelfde betalingsmethode gebruiken die oorspronkelijk door U werd gebruikt, tenzij U instemt met een andere betalingsmethode.

Deactivering

Indien U Uw verplichtingen jegens Whispp niet nakomt , indien U deze Voorwaarden schendt en/of in geval van fraude of vermoeden van fraude, is Whispp gerechtigd Uw Account (tijdelijk) te deactiveren.

Na deactivering van Uw Account is het U niet toegestaan de Applicatie of de Diensten te gebruiken. Whispp is niet verplicht om de Diensten aan U te leveren. In het geval dat Uw Account wordt gedeactiveerd, zal Whispp U zo snel als redelijkerwijs mogelijk is informeren. U heeft geen recht op enige vergoeding na het deactiveren van Uw Account.

Naar eigen goeddunken van Whispp kan Whispp Uw Account opnieuw activeren en zal Whispp de Diensten aan U ter beschikking stellen. Whispp kan U een reactiveringsvergoeding in rekening brengen.

Intellectueel eigendom

De Dienst en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Whispp en zijn licentiegevers.

De Dienst wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van zowel Nederland als het buitenland.

Onze handelsmerken en handelsstijl mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Whispp.

Uw Feedback aan Ons

U wijst alle rechten, titels en belangen toe aan Whispp in alle Feedback die U met Whispp deelt. Als een dergelijke toewijzing om welke reden dan ook niet effectief is, stemt U ermee in Whispp een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen om dergelijke Feedback te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te distribueren, aan te passen en te exploiteren zonder beperking.

Beperking van aansprakelijkheid

Whispp is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor enig verlies, of het nu gaat om geld (inclusief winst), goodwill of reputatie, of enige speciale, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit Uw gebruik van, of onvermogen om de Applicatie te gebruiken en/of de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot Uw onvermogen om de Applicatie en/of de Diensten te gebruiken om noodnummers te bellen (zoals: 112, 911 of andere hulpdiensten).

Indien Whispp om welke reden dan ook aansprakelijk wordt bevonden, is de aansprakelijkheid van Whispp jegens U of een derde partij beperkt tot het hoogste van (a) de totale vergoedingen die U aan Whispp heeft betaald in de zes (6) maanden voorafgaand aan de handeling of omissie die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, of (b) EUR 50.

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Voorwaarden, is de hierin uiteengezette beperking van aansprakelijkheid niet van toepassing op enige claim waarvoor de aansprakelijkheid niet kan worden beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

U stemt ermee in Whispp en zijn Gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke bestuurders, aandeelhouders en werknemers te vrijwaren van alle claims, verliezen en/of schade die voortkomen uit of verband houden met ( i ) Uw schending van een van deze Voorwaarden; (ii) Uw schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of (iii) Uw gebruik van een Applicatie en/of de Diensten.

U dient Whispp zo spoedig mogelijk nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk op de hoogte te stellen van een (mogelijke) claim.

“AS IS” en “AS AVAILABLE” Disclaimer

De Applicatie en de Dienst worden aan U geleverd “AS IS” en “ AS AVAILABLE ” en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst Whispp, namens zichzelf en namens zijn Gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectievelijke licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Applicatie en de Dienst, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de handel, het verloop, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking tot het voorgaande, biedt Whispp geen garantie of toezegging dat de Applicatie en de Dienst aan Uw vereisten zullen voldoen, de beoogde resultaten zullen bereiken, verenigbaar zijn met of werken met andere software, applicaties, systemen of diensten, ononderbroken werken, voldoen aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch Whispp, noch de leveranciers van Whispp enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: ( i ) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Applicatie en de Dienst, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Applicatie en de Dienst ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Applicatie en de Dienst wordt verstrekt; of (iv) dat de Applicatie en de Dienst, de servers, de inhoud of e-mails die door of namens Whispp worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojan horses, wormen, malware, “time bombs” of andere schadelijke componenten.

Sommige jurisdicties staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op U van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht

De wetten van Nederland, met uitzondering van de conflicterende wettelijke regels, zijn van toepassing op deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst. Uw gebruik van de Applicatie en de Dienst kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale regelgeving.

Geschillenbeslechting

Als er tussen U en Whissp een geschil ontstaat met betrekking tot de Applicatie en/of de Dienst, stemt U ermee in om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met Whispp.

Voor gebruikers in de Europese Unie (EU)

Als U een consument woonachtig in de Europese Unie bent, profiteert U van alle dwingendrechtelijke bepalingen van de wet van het land waarin U woont.

Naleving van regelgeving van de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat ( i ) U zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan het embargo van de regering van de Verenigde Staten, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat “terroristen ondersteunt”, en (ii) dat U niet vermeld bent op een regeringslijst van de Verenigde Staten van verboden of beperkte partijen.

Overig

Ongeldigheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zoveel mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Geen rechtsverwerking

Behalve zoals hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed op het vermogen van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke prestatie op enig moment daarna te eisen.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

We behouden Ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen we redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren U te informeren voordat nieuwe Voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar goeddunken van Whispp bepaald.

Door Onze Dienst te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene Voorwaarden. Als U niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de Website en de Dienst.

Neem contact met Ons op

Als U vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt U contact met Ons opnemen: