Algemene Voorwaarden

  Whispp App Algemene Voorwaarden

  Algemene Voorwaarden (or “Voorwaarden”)
  Onze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 2 januari 2024. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u Onze dienst gebruikt.
  ALS U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANGAAT NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT, VERKLAART U DAT U DE BEVOEGDHEID HEEFT OM DERGELIJKE ENTITEIT AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE BINDEN. IN DAT GEVAL VERWIJZEN DE TERMEN “U” OF “UW” NAAR U EN DERGELIJKE ENTITEIT. ALS U NIET OVER DERGELIJKE BEVOEGDHEID BESCHIKT, OF ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MOET U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEREN EN MAG U DE SERVICE NIET GEBRUIKEN.

  MEDEDELING OVER AUTOMATISCHE VERLENGING: SOMMIGE VAN WHISPP’S ABONNEMENTEN VOOR DIENSTEN WORDEN AUTOMATISCH VERLENGD OP EEN TERUGKERENDE BASIS. DIT BETEKENT DAT WIJ DE CREDITCARD ZULLEN BELASTEN DIE U ONS BIJ UW EERSTE AANKOOP HEBT VERSTREKT. WE DOEN DIT OP EEN TERUGKERENDE BASIS AAN HET BEGIN VAN ELKE VERLENGINGSPERIODE. DOOR U AAN TE MELDEN VOOR TERUGKERENDE ABONNEMENTEN GEEFT U TOESTEMMING VOOR TERUGKERENDE KOSTEN OP UW CREDITCARD.

  Zie ook de andere voorwaarden hieronder in de secties getiteld “Kosten” met betrekking tot uw abonnement op de dienst, inclusief informatie tot het beëindigen van uw abonnement

  Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. We kunnen niet garanderen dat vertaalde versies ervan nauwkeurig zijn. Eventuele vertalingen dienen slechts ter gemak en in geval van tegenstrijdigheid tussen vertaalde versies en de Nederlandse versie, heeft de Nederlandse versie voorrang. U kunt een Engelse versie bekijken door de Nederlandse vlag te selecteren in het dropdown-menu bovenaan de pagina.

  Interpretatie en Definities

  Interpretatie
  De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben de betekenis die hierin is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

  Definities
  Voor de doeleinden van deze Voorwaarden:

  ⦁ “Aanbod” betekent het aanbod dat door Whispp is gedaan voor het leveren van de Diensten op basis van een betaald abonnementsmodel zoals uiteengezet op ⦁ https://whispp.com/ dat een juridisch bindend Abonnement wordt als U het accepteert, onderhevig aan de Algemene Voorwaarden.

  ⦁ ‘’Aanvullende Voorwaarden’’ betekent verschillende of aanvullende voorwaarden die mogelijk worden verstrekt in verband met sommige van Onze diensten. Zo kunnen er bijvoorbeeld aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op Onze abonnementsovereenkomsten of op de verkoop van producten aan u. In dergelijke gevallen zullen die Aanvullende Voorwaarden deel uitmaken van uw overeenkomst met ons als u gebruikmaakt van die diensten. In geval van een conflict tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden, zullen de Aanvullende Voorwaarden voorgaan, tenzij anders aangegeven.
  ⦁ “Abonnement” betekent de contractuele relatie die tussen U en Whispp is ontstaan na Uw aanvaarding van het Aanbod.
  ⦁ “Account” betekent een uniek account dat voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot Onze Dienst of delen van Onze Dienst.
  ⦁ “Algemene Voorwaarden” (ook wel “Voorwaarden” genoemd) betekenen deze Algemene Voorwaarden die samen met het Aanbod en Aanvullende Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen U en Whispp vormt met betrekking tot het gebruik van de Dienst. Bij tegenstrijdigheid tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, zullen de Aanvullende Voorwaarden voorgaan, tenzij anders aangegeven.
  ⦁ “Apparaat” betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een personal computer, een smartphone of een digitale tablet.
  ⦁ “Applicatie” betekent het softwareprogramma genaamd Whispp dat nodig is om gebruik te maken van de Diensten, geleverd door Whispp en gedownload door U op een Apparaat via de Applicatie Store of via de Website.
  ⦁ “Applicatie Store” betekent de digitale distributieservice die wordt beheerd en ontwikkeld door Apple Inc. (Apple App Store) waarin de Applicatie is gedownload.
  ⦁ “Dienst” of “Diensten” betekent de geavanceerde slimme audiotechnologie die door Whispp is ontwikkeld om de verstaanbaarheid van Uw spraak op Uw Apparaat digitaal te verbeteren via de Applicatie, aan U geleverd door Whispp op basis van een Abonnement, zoals verder hierin beschreven, onderhevig aan de Algemene Voorwaarden.
  ⦁ “Feedback” betekent feedback, innovaties of suggesties die door U met Ons zijn gedeeld, met betrekking tot de kenmerken, prestaties of functies van Onze Dienst.
  ⦁ “Gelieerde onderneming” betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij “controle” het bezit betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn te stemmen voor de verkiezing van bestuurders.
  ⦁ “Hardware” betekent apparatuur aan u geleverd als onderdeel van een Aanbod.
  ⦁ “Website” verwijst naar de Whispp- website, toegankelijk via https://whispp.com/
  ⦁ “Whispp” (in deze Voorwaarden “Whispp”, “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd) verwijst naar Whispp BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met statutaire zetel en hoofdvestiging aan Langegracht 70, 2312 NV, Leiden, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ( KvK ) onder 78082056.
  ⦁ “U” of “Uw” betekent de persoon die toegang heeft tot en/of gebruikmaakt van de Dienst, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Dienst, zoals van toepassing.

  Toepasselijkheid
  Dit zijn de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Applicatie en deze Dienst. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Whispp BV en de Abonnementsovereenkomst die tussen U en Whispp loopt. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven Uw rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van de Applicaties en de Dienst.

  Uw toegang tot en/of gebruik van de Applicatie en deze Dienst is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot en/of gebruik maken van de Dienst.

  Door toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de Dienst, stemt U ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als U het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, heeft U geen toegang tot de Dienst. Door de Applicatie uit de Applicatie Store te downloaden, gaat U bovendien akkoord met de toepasselijke voorwaarden van de licentie van de Applicatie Store.

  Deze Voorwaarden worden elektronisch verstrekt, op zodanige wijze dat U de Voorwaarden eenvoudig kunt bewaren op een vaste gegevensdrager.

  U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die Wij elektronisch aan U verstrekken, voldoen aan het wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U kunt deze Algemene Voorwaarden in geschreven vorm bewaren door het af te drukken voor Uw administratie, en U ziet af van enig ander vereiste dat stelt dat deze Algemene Voorwaarden op fysiek papier moeten worden vastgelegd.

  De Dienst zet Uw aangetaste stem of gefluister om in een natuurlijke stem met behulp van kunstmatige intelligentie. Let op dat Whispp openbaar beschikbare stemmen onder licentie gebruikt voor de vooraf ingestelde stemmen binnen de Dienst. Daarnaast kunt U ervoor kiezen om het volume van Uw eigen stem te versterken. Whispp is bedoeld als hulpmiddel voor mensen met blijvende stemproblemen. We raden aan om eerst Uw arts te raadplegen voordat U de Dienst gebruikt. De Dienst kan U stimuleren om vaker te spreken. Als U meer c.q. aanvullende stemproblemen ervaart als gevolg van frequenter spreken, bespreek dit dan met Uw logopedist of arts.

  Houd er rekening mee dat wanneer een gebruiker een oproep met Whispp initieert, de ontvanger van de oproep eerst een geautomatiseerd bericht zal horen waarin wordt gemeld dat de oproep gebruik maakt van Whispp AI-stemtechnologie en dat de ontvanger een stem zal horen die mogelijk is verbeterd met behulp van AI.

  Door de Service te gebruiken, begrijpt U en stemt U ermee in dat de Service alleen beschikbaar wordt gesteld als een zelfhulpmiddel. De Service is niet bedoeld als vervanging voor een consult met een arts, diëtist, voedingsdeskundige, counselor, medische professional van welke aard dan ook, advocaat, dokter, accountant of andere professional. De Service is niet bedoeld als vervanging voor professioneel of persoonlijk advies, en niets in de Service is bedoeld om U te voorzien van een medische diagnose, behandeling of andere medische diensten.

  Whispp is geen “covered entity” of een “business associate” onder de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996, Public Law 104-191 van de Verenigde Staten, en de bijbehorende regelgeving en wijzigingen die van tijd tot tijd daarin worden doorgevoerd (gezamenlijk aangeduid als “HIPAA”). Het is belangrijk op te merken dat HIPAA niet noodzakelijkerwijs van toepassing is op een entiteit of persoon eenvoudigweg omdat er gezondheidsinformatie verwerkt wordt. Bovendien is HIPAA is niet van toepassing op Uw transacties of communicatie met Whispp.

  Uw toegang tot en/of gebruik van de Dienst is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van Whispp zoals gepubliceerd op https://whispp.com/privacy. Ons privacybeleid beschrijft Ons beleid en Onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw persoonsgegevens wanneer U de Applicatie of de Website gebruikt, en informeert U over Uw privacyrechten en de bescherming die de wet U biedt. Lees Ons privacybeleid zorgvuldig door voordat U Onze Dienst gebruikt. Ons privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gebruik van Onze dienst is door het verwerken van specifieke categorieën bijzondere persoonsgegevens voor die specifieke onderdelen onderhevig aan uitdrukkelijke toestemming die u duidelijk wordt gevraagd bij het opzetproces van de Applicatie nadat u deze hebt gedownload. Belangrijke aspecten van Applicatie zijn afhankelijk van deze toestemming.

  Accounts
  Wanneer U een Account bij Ons aanmaakt, moet de infromatie die U ons verstrekt ten alle tijde nauwkeurig, volledig en actueel zijn. Als U onjuiste informatie deelt, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van Uw Account op Onze Dienst.

  U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat U gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of acties onder Uw Account.

  U stemt ermee in om Uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra U zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van Uw Account.

  Het is niet toegestaan om als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken, een gebruikersnaam te gebruiken die niet legaal beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk te gebruiken die onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan zonder de juiste toestemming, of een naam die anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen is te gebruiken.

  Het Aanbod en de contractuele relatie
  Het Aanbod zal de abonnementsmogelijkheden, het bedrag van de bijbehorende kosten, of het abonnement vooraf is betaald, en of het abonnement terugkerend is, verduidelijken voordat de transactie wordt verwerkt.

  Elk Aanbod bevat informatie die duidelijk maakt welke rechten en verplichtingen verbonden zijn aan de Uw acceptatie van het Aanbod. Het wordt benadrukt dat het gebruik van de Applicatie of enige andere overeenkomst met Whispp onderworpen kan zijn aan specifieke rechten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Whispp verwijst uitdrukkelijk naar het privacybeleid voor de toepasselijkheid van de Applicatie en het gebruik van de dienst

  Een Aanbod kan de levering van Hardware omvatten. U begrijpt en accepteert dat de aankoop (indien van toepassing), levering en het gebruik van dergelijke Hardware onderworpen is aan afzonderlijke leverings- en garantievoorwaarden van de leverancier van de Hardware. Whispp zal U geen assistentie of service verlenen met betrekking tot Hardware. Verder begrijpt en accepteert U dat Whispp in geen geval aansprakelijk is jegens U of een derde partij voor welke schade dan ook die voortvloeit uit (het gebruik van) dergelijke Hardware.

  Van tijd tot tijd kunnen We gratis proefperiodes of introductieprijzen aanbieden voor de Dienst. Deze aanbiedingen zijn alleen beschikbaar voor U als U niet eerder abonnee bent geweest op de Dienst. Als U reageert op een gratis proefperiode- of introductieprijsoffer maar niet in aanmerking komt, behouden We ons het recht voor om Uw bestelling te weigeren.

  WHISPP BIEDT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, TIJDIGHEID, PRESTATIES, VOLLEDIGHEID OF GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE EN MATERIALEN DIE OP DE WEBSITE EN IN DE APPLICATIE WORDEN AANGEBODEN VOOR EEN BEPAALD DOEL. DERGELIJKE INFORMATIE EN MATERIALEN KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF FOUTEN BEVATTEN, EN WHISPP SLUIT UITDRUKKELIJK AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR DERGELIJKE ONNAUWKEURIGHEDEN OF FOUTEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET.

  Dienst; Beperkingen op het Gebruik
  Whispp biedt de Applicatie voor Uw persoonlijk gebruik aan. De Applicatie is noodzakelijk voor U om toegang te krijgen tot de Dienst. Om de Applicatie en de Dienst te gebruiken, heeft U een breedbandinternetverbinding nodig (Wi-Fi, Ethernet, of mobiele datacommunicatie). Een internetprovider of telecomaanbieder kan extra kosten voor het gebruik van een breedbandinternetverbinding rekenen. Voor de functionaliteit Live Conversations kan een draadloze Boom Microfoon en luidspreker nodig zijn om spraakversterking mogelijk te maken. Whispp of een externe leverancier kan de draadloze Boom Microfoon en luidspreker aanbieden voor aankoop, wat onderhevig zal zijn aan aanvullende koopvoorwaarden.

  U stemt ermee in de Dienst te gebruiken in overeenstemming met de bijbehorende handleidingen, productbeschrijvingen, documentatie, instructies en richtlijnen van Whispp.

  Whispp kan van tijd tot tijd updates voor de Applicatie verstrekken of de Dienst op elk moment wijzigen. Mogelijk moet U de Applicatie bijwerken c.q. updaten om de Applicatie en de Dienst te blijven gebruiken.

  U zult de Applicatie en de Dienst gebruiken in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften, inclusief die van Nederland en de wetten van het land waar U zich bevindt.

  U bent onder geen enkele voorwaarde bevoegd om:

  ⦁ een spider, virus, worm, Trojan horse, ‘time bomb’ of andere codes of instructies gebruiken die zijn ontworpen om de Applicatie of de Diensten te vervormen, verwijderen, beschadigen, emuleren of decompileren; en/of
  ⦁ de beschikbaarheid van de Applicatie of de Diensten beïnvloeden of proberen te beïnvloeden.
  ⦁ Materiaal te plaatsen, uploaden, publiceren, indienen of verzenden dat: (a) inbreuk maakt op, misbruik maakt van, of in strijd is met het octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde, of rechten op publiciteit of privacy; (b) in strijd is met, of enig gedrag aanmoedigt dat in strijd zou zijn met, enige toepasselijke wet of regelgeving of aanleiding zou geven tot civiele aansprakelijkheid; (c) frauduleus, onwaar, misleidend of bedrieglijk is; (d) lasterlijk, obsceen, pornografisch, vulgair of beledigend is (zoals bepaald naar ons eigen inzicht); (e) discriminatie, intolerantie, racisme, haat, intimidatie of schade tegenover een individu of groep bevordert; (f) gewelddadig of dreigend is of geweld of dreigende acties tegen een ander persoon bevordert; of (g) illegale of schadelijke activiteiten of stoffen bevordert;
  ⦁ De Dienst te gebruiken om informatie, spraakopnames of enige andere gegevens betreffende een andere persoon te verzenden, verspreiden, plaatsen of indienen;
  ⦁ Inbreuk te maken op, misbruik te maken van of de rechten op octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten, of rechten op publiciteit of privacy van Whispp of een derde;
  ⦁ Op enigerlei wijze webpagina’s of andere services in de Dienst te “scrapen,” “crawlen” of “spideren”;
  ⦁ De Dienst, of een individueel element binnen de Dienst, weer te geven, te spiegelen of in te kaderen;
  ⦁ De Dienst te gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of de Dienst op enigerlei wijze te gebruiken voor enig winstgenererend streven of commerciële onderneming; of
  ⦁ Het aanmoedigen, bevorderen of assisteren van een derde partij bij een van het voorgaande.

  Elk gedrag van een gebruiker dat naar ons oordeel het gebruik of plezier van een andere gebruiker beperkt of belemmert, is uitdrukkelijk verboden.

  Whispp behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving, de werking van de Dienst of de toegang tot de Dienst, of een deel van de Dienst, om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of

  te beëindigen, en de werking van de Dienst, of een deel van de Dienst, te onderbreken, zoals nodig kan zijn voor routinematig of niet-routinematig onderhoud, foutcorrectie, of andere wijziging.

  Het kan zijn dat de Dienst tijdelijk niet beschikbaar is door gepland onderhoud of ongepland noodonderhoud, of vanwege andere oorzaken buiten de redelijke controle van Whispp.

  Prijzen
  Door U te abonneren op de Dienst, stemt U ermee in om de vergoedingen voor de Dienst en eventuele toepasselijke belastingen te betalen. De standaardtarieven voor de Dienst als onderdeel van het Aanbod staan vermeld op de Website en in de Applicatie. Deze standaardtarieven zijn van toepassing, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De standaardtarieven zijn inclusief BTW, indien van toepassing.

  Whispp kan de standaardtarieven voor de Dienst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen door een dergelijke wijziging te publiceren op de Website en in de Applicatie. De nieuwe standaardtarieven worden van kracht nadat ze zijn gepubliceerd.

  Whispp brengt een toeslag in rekening voor premium- en/of servicenummers en/of internationale gesprekken, zoals gespecificeerd in het Aanbod. De van toepassing zijnde toeslagen staan vermeld op de Website. De duur van een oproep wordt bepaald in intervallen van 10 seconden, en fracties daarvan worden afgerond naar het volgende interval van 10 seconden.

  Alleen geldige betaalmethoden die voor ons acceptabel zijn, mogen worden gebruikt om een aankoop van een Abonnement te voltooien. U verklaart en garandeert dat U gemachtigd bent om Uw aangewezen betaalmethode te gebruiken. U machtigt ons om Uw aangewezen betaalmethode te belasten voor het totale bedrag van Uw bestelling (inclusief eventuele toepasselijke belastingen, vergoedingen, levering, verzend- en verwerkingskosten).

  Zoals hierboven vermeld, worden de kosten voor sommige van Onze abonnementsplannen automatisch vernieuwd op een terugkerende basis. Hierbij machtigt U automatische kosten voor de door Uw verstrekte betaalkaart. Uw betaalkaart wordt in rekening gebracht bij Uw eerste aankoop (of aan het einde van een gratis proefperiode, indien van toepassing) en op terugkerende basis aan het begin van Uw volgende vernieuwingsperiode. U gaat ermee akkoord dat Whispp niet verantwoordelijk zal zijn voor eventuele kosten die U kunt incasseren als gevolg van het overschrijden van Uw banksaldo of het overschrijden van Uw kredietlimiet als gevolg van een automatische afschrijving zoals aangegeven in deze Voorwaarden. Het is Uw verantwoordelijkheid om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als U vermoedt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van Uw betaalkaart of Uw inloggegevens.

  U kunt Uw terugkerende abonnement op elk moment annuleren door Uw gebruikerskeuzes, die zijn gekoppeld aan het accountprofiel, te bewerken. In het geval van een in-app-aankoop, kunt U annuleren binnen de betreffende app-store, bijvoorbeeld de Apple App Store of de Google Play Store. Zie verdere bepalingen voor aanvullende informatie over annulering van een abonnement.

  Whispp maakt gebruik van derden die niet aan ons zijn verbonden om betalingen te verwerken. De relatie van Whispp met dergelijke derden is contractueel van aard, aangezien elke dergelijke derde een externe leverancier is van Whispp. Zij staan niet onder de controle van Whispp en handelen ook niet naar de aanwijzingen van Whispp. Deze relaties zijn geen, en mogen ook niet worden opgevat, als franchisegevers- franchisenemers, agenten-principalen, werkgevers-werknemers, partners, joint ventures of andersoortige relaties. U gaat ermee akkoord dat de externe verwerkers uitsluitend verantwoordelijk zijn voor het controleren, behandelen, verwerken of voltooien van aankopen die via hun systemen zijn verwerkt. Uw gebruik kan onderhevig zijn aan aanvullende gebruiksvoorwaarden en/of privacybeleid van de externe verwerker wanneer U Onze Dienst aanschaft.

  Herroepingsrecht
  U, als individueel gebruiker, wiens handelingen niet worden verricht in verband met de uitoefening van een vak, beroep of bedrijf, heeft het recht de overeenkomst met Whispp zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen na de dag waarop het Abbonement met Whispp tot stand is gekomen. Het herroepingsrecht heeft U niet meer na levering van de Diensten door Whispp.

  Als U gebruik wilt maken van Uw herroepingsrecht, meldt U dit binnen de termijn van veertien (14) dagen na de dag waarop het Abonnement tot stand is gekomen, door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht (door middel van een een e-mail naar info@whispp.com met de volgende gegevens: “startdatum van de abonnementsovereenkomst”, “gebruikte betaalmethode”, “mobiel nummer / Account-ID” en “naam en adres”).

  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij U.

  Indien U gebruik maakt van Uw herroepingsrecht, bent U aan Whispp een geldsom verschuldigd die gelijk is aan dat deel van het Abonnement dat Whispp op het moment van herroeping is nagekomen, in vergelijking met de volledige nakoming van het Abonnement.

  Herhaalde verzoeken om terugbetaling van dezelfde gebruiker worden geweigerd.

  Deactivering
  Indien U Uw verplichtingen jegens Whispp niet nakomt, indien U deze Voorwaarden schendt en/of in geval van fraude of vermoeden van fraude, is Whispp gerechtigd om Uw Account (tijdelijk) te deactiveren.

  Na de deactivering van Uw Account is het niet toegestaan om de Applicatie of de Dienst te gebruiken. Whispp is niet verplicht om de Dienst aan U te verlenen. In het geval dat Uw Account wordt gedeactiveerd, zal Whispp U zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen. krachtens deze bepaling heeft U geen recht op enige vergoeding of terugbetaling na de deactivering van Uw Account.

  Naar eigen goeddunken van Whispp kan Whispp Uw Account opnieuw activeren en zal Whispp de Diensten aan U ter beschikking stellen. Whispp kan U een reactiveringsvergoeding in rekening brengen.

  U mag onze dienst alleen gebruiken waarvoor deze bedoeld is en hiervan geen misbruik (laten) maken of de dienst via andersoortig wederrechtelijk gebruik utiliseren.Het bedoeld beoogd gebruikt van de Applicatie betekent de geavanceerde slimme audiotechnologie die door Whispp is ontwikkeld om de verstaanbaarheid van Uw spraak op Uw Apparaat digitaal te verbeteren via de Applicatie. Whispp biedt verder geen ruimte aan misbruik of eventueel verboden gebruik van de Applicatie of de Dienst.

  U gaat er ook mee akkoord dat elke schending door U van deze Voorwaarden onherstelbare schade aan Whispp zal toebrengen waarvoor geldelijke schadevergoeding ontoereikend zou kunnen zijn, en U stemt ermee in dat Whispp elke billijke maatregel vrijstaat die Whispp noodzakelijk of passend acht in dergelijke omstandigheden. Deze middelen zijn aanvullend op andere middelen die Whispp mogelijk heeft op grond van de wet.

  Intellectueel Eigendom
  De Dienst en de originele inhoud, functies en functionaliteiten ervan zijn en blijven het exclusieve eigendom van Whispp en zijn licentiegevers. Behoudens uitdrukkelijke bepalingen in deze Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Dienst worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, geüpload, geplaatst, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden of verspreid op welke wijze dan ook naar enige andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of distributie of voor enige commerciële onderneming, zonder Onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

  De Dienst wordt beschermd door auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrecht en andere wetten in zowel Nederland als in het buitenland.

  Onze handelsmerken en handelsuitstraling mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Whispp.

  Uw feedback aan Ons
  U wijst alle rechten, titels en belangen toe aan Whispp in alle Feedback die U met Whispp deelt. Als een dergelijke toewijzing om welke reden dan ook niet effectief is, stemt U ermee in Whispp een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen om dergelijke Feedback te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te distribueren, aan te passen en te exploiteren zonder beperking.

  Beperking van aansprakelijkheid

  Whispp is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor enig verlies, of het nu gaat om geld (inclusief winst), goodwill of reputatie, of enige speciale, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit Uw gebruik van, of onvermogen om de Applicatie te gebruiken en/of de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot Uw onvermogen om de Applicatie en/of de Diensten te gebruiken om noodnummers te bellen (zoals: 112, 911 of andere hulpdiensten).
  Indien Whispp om welke reden dan ook aansprakelijk wordt bevonden, is de aansprakelijkheid van Whispp jegens U of een derde partij beperkt tot het hoogste van (a) de totale vergoedingen die U aan Whispp heeft betaald in de zes (6) maanden voorafgaand aan de handeling of omissie die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, of (b) EUR 50.

  DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN UITEENGEZET IN DE VOORGAANDE PARAGRAFEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT UIT CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), SCHENDING VAN GARANTIES, OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE AANSPRAKELIJKHEID, EN ONDANKS ENIG FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL.

  Niettegenstaande enige afwijkende bepaling in deze Voorwaarden is de aansprakelijkheidsbeperking zoals hierin uiteengezet niet van toepassing op enige claim waarvoor aansprakelijkheid niet kan worden beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

  U stemt ermee in Whispp en zijn Gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke bestuurders, aandeelhouders en werknemers te vrijwaren van alle claims, verliezen en/of schade die voortkomen uit of

  verband houden met ( i ) Uw schending van een van deze Voorwaarden; (ii) Uw schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of (iii) Uw gebruik van een Applicatie en/of de Diensten.

  U dient Whispp zo spoedig mogelijk nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk op de hoogte te stellen van een (mogelijke) claim.

  “AS IS” en “AS AVAILABLE” Disclaimer
  De Applicatie en de Dienst worden aan U geleverd “AS IS” en ” AS AVAILABLE ” en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst Whispp, namens zichzelf en namens zijn Gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectievelijke licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Applicatie en de Dienst, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de handel, het verloop, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking tot het voorgaande, biedt Whispp geen garantie of toezegging dat de Applicatie en de Dienst aan Uw vereisten zullen voldoen, de beoogde resultaten zullen bereiken, verenigbaar zijn met of werken met andere software, applicaties, systemen of diensten, ononderbroken werken, voldoen aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

  Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch Whispp, noch de leveranciers van Whispp enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Applicatie en de Dienst, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Applicatie en de Dienst ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Applicatie en de Dienst wordt verstrekt; of (iv) dat de Applicatie en de Dienst, de servers, de inhoud of e-mails die door of namens Whispp worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojan horses, wormen, malware, “time bombs” of andere schadelijke componenten.

  Deze sectie beperkt geen enkele uitdrukkelijke, schriftelijke productgarantie of gerelateerde disclaimers die worden verstrekt door Whispp of haar leveranciers met betrekking tot hardware die door Whispp wordt verkocht, of enige garantie op een fysiek product voor zover dit vereist is conform de wet.

  Hoewel We streven naar een nauwkeurige beschrijving van de Dienst, kunnen We niet garanderen dat dergelijke specificaties van de Diensten accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. Hoewel We ervoor proberen te zorgen dat Uw gebruik van Onze Dienst veilig is en veilig blijft, kunnen We bovendien geen garantie geven dat Onze dienst of servers vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. U aanvaardt uitdrukkelijk dit risico met betrekking tot de kwaliteit en prestaties van de Dienst.

  Hoewel de dienst probeert te beschermen tegen harde geluiden, is het mogelijk dat harde geluiden ontstaan tijdens het gebruik van de Dienst. probeer alsjeblieft plotselinge harde geluiden, zoals hoesten of lachen direct in de microfoon, te vermijden tijdens het gebruik van de Dienst.

  Sommige jurisdicties staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op U van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving.

  Toepasselijk recht
  De wetten van Nederland, met uitzondering van de conflicterende wettelijke regels, zijn van toepassing op deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst. Uw gebruik van de Applicatie en de Dienst kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale regelgeving.

  Geschillenbeslechting
  Als er tussen U en Whissp een geschil ontstaat met betrekking tot de Applicatie en/of de Dienst, stemt U ermee in om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met Whispp. Alle geschillen tussen de partijen onder deze algemene voorwaarden die niet worden opgelost door informele besprekingen, worden beslist door de bevoegde rechtbank in Nederland. Elk geschil wordt uitsluitend opgelost door een individuele vordering en zal niet worden ingediend als een groepsvordering of enig ander type gezamenlijke procedure.

  Jurisdictie
  Hoewel de Whispp-dienst wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle functies, producten of diensten die worden besproken, genoemd, verstrekt of aangeboden via de Dienst beschikbaar voor alle personen of in alle geografische locaties, of geschikt of beschikbaar voor gebruik in alle rechtsgebieden. Als U ervoor kiest om toegang te krijgen tot de Dienst buiten Nederland, doet U dit op eigen initiatief en bent U als enige verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke lokale wet- en regelgeving. Als U een consument bent die in de Europese Unie woont, blijft U profiteren van alle dwingende bepalingen van het land waarin U woont.

  Naleving van regelgeving van de Verenigde Staten
  U verklaart en garandeert dat (i) U zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan het embargo van de regering van de Verenigde Staten, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat “terroristen ondersteunt”, en (ii) dat U niet vermeld bent op een regeringslijst van de Verenigde Staten van verboden of beperkte partijen.

  Gekoppelde websites
  De Service kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites van derden en sociale medianetwerken (gezamenlijk “Gekoppelde Websites”). Deze Gekoppelde Websites worden uitsluitend als aanvullend gemak aan Onze bezoekers verstrekt. Dergelijke Gekoppelde Websites staan niet onder Onze controle, en We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke Gekoppelde Websites. Gekoppelde Websites hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid, en We raden U aan die beleidsregels te bekijken wanneer U hun websites bezoekt of hun platforms gebruikt.

  Mobiele berichtgeving
  We gebruiken Uw mobiele nummer om U een bevestigingsbericht te sturen wanneer U zich bij ons registreert. De app kan U pushmeldingen sturen op Uw mobiele apparaat.

  Overig

  Ongeldigheid
  Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zoveel mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving en blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Geen tekst of informatie uiteengezet in enige andere inkooporder, voorbedrukt formulier of document zal toevoegen aan of afwijken van de voorwaarden van deze Voorwaarden.

  Geen rechtsverwerking
  Behalve zoals hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed op het vermogen van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke prestatie op enig moment daarna op te eisen.

  Relatie tussen de partijen
  Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschapsrelatie tussen U en Whispp als gevolg van deze Voorwaarden of Uw gebruik van de Service. Deze Voorwaarden zullen niet worden uitgelegd of geïnterpreteerd om enige rechten of remedies aan derden te verlenen.

  Overdracht
  U mag geen van Uw rechten onder deze Overeenkomst overdragen, en een dergelijke poging zal nietig zijn. Whispp kan naar eigen goeddunken, zonder verdere toestemming of kennisgeving, alle contractuele rechten en verplichtingen krachtens deze Voorwaarden overdragen aan een gelieerde onderneming of aan een andere derde partij in het geval dat een deel of het geheel van Onze onderneming aan een dergelijke andere derde partij wordt overgedragen door middel van fusie, verkoop van activa of anderszins.

  Kennisgeving voor gebruikers in Canada
  De partijen verklaren dat zij hebben bedongen dat deze Voorwaarden en alle hieraan gerelateerde documenten, hetzij heden of in de toekomst, voor gebruikers in het land Cananda uitsluitend in de Engelse taal worden opgesteld. Les parties déclarent par les présentes qu’elles exigent que cette entente et tous les documents y afferents, soit pour le present ou le future, soient rédigés en langue anglaise seulement.

  Kennisgeving voor gebruikers in Californië
  Onder sectie 1789.3 van de California Civil Code hebben gebruikers van websites uit Californië recht op de volgende specifieke kennisgeving van consumentenrechten: De Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs kan schriftelijk worden gecontacteerd op 1625 N. Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834, of telefonisch op (800) 952-5210.

  Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden
  We behouden Ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen We redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren U te informeren voordat de nieuwe Voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar goeddunken van Whispp bepaald.

  Door Onze Dienst te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene Voorwaarden. Als U niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de Website en de Dienst

  Contact
  Als U vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt U contact met Ons opnemen:

  ⦁ Door deze pagina op de website te bezoeken: https://whispp.com/contact/
  ⦁ Door Ons een email te sturen: ⦁ info@whispp.com